Διεθνής Ημέρα της Οικογένειας 15 Μαρτίου 2014


"Άλλα πράγματα ίσως μας αλλάξουν, αρχίζουμε και τελειώνουμε όμως με την οικογένειά μας."     Άντονι Μπραντ

Η οικογένεια, το βασικό ανθρώπινο κοινωνικό σύστημα είναι μια σύνθετη ολότητα με δική της δομή, κανόνες και στόχους, η οποία βρίσκεται σε μια συνεχή συνδιαλλαγή με την κοινωνία, μεταμορφώνει ενώ παράλληλα μεταμορφώνεται από αυτή.
Σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών, η οικογένεια συνεχίζει να αποτελεί τον κορυφαίο παράγοντα ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων,  προσφέροντας στα μέλη της το  πολύτιμο καταφύγιό της, τη σιγουριά και την ηθική υποστήριξη, ώστε να εξελιχθούν τόσο υλικά όσο και πνευματικά.
Η Διεθνής Ημέρα Οικογένειας καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του θεσμού της οικογένειας και αναδεικνύοντας τη σημασία της.
Ευτυχώς, αντιστεκόμενη στα συνήθη ευρωπαϊκά πρότυπα, η σύγχρονη οικογένεια στην ελληνική πραγματικότητα εξακολουθεί να διατηρεί τα παραδοσιακά της στοιχεία, τη συνοχή και τη θαλπωρή της, υποστηρίζοντας πάντα σθεναρά τα μέλη της, ευάλωτα ή μη, ως τη στιγμή που αυτά θα τη χρειάζονται.
Με όραμα ένα καλύτερο αύριο για την οικογένεια, ξεκίνησε το 1993 το κίνημα οικογενειών των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας με μόνο κίνητρο την ειλικρινή φροντίδα των αγαπημένων τους, καλύπτοντας μόνο με τις δικές τους δυνάμεις τα κρατικά κενά. Αποστολή του κινήματος είναι η αλλαγή αντίληψης της κοινότητας έναντι της ψυχικής ασθένειας και των ατόμων που πάσχουν από αυτή και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους για αποκατάσταση και ενσωμάτωσή τους στην κοινότητα. Η ίδια ανάγκη συμπαρασύρει, Σύλλογοι Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία εξαπλώνονται σε όλη την Ελλάδα και το 2003 ιδρύεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία (Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.) ως δευτεροβάθμιο όργανο συνηγορίας.
Η Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ. και οι επιμέρους Σύλλογοι που ανήκουν σε αυτή ως φορείς ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης συνοδεύουν την οικογένεια στη δύσκολη πορεία που έχει να διανύσει. Η υποστήριξη που παρέχεται εστιάζει στην αναγνώριση των επώδυνων συναισθημάτων και στην θωράκιση των μελών της οικογένειας μέσω της ψυχοεκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης, παράγοντες προστασίας απέναντι στην ψυχική νόσο.

Με σεβασμό στο βίωμα κάθε οικογένειας που καλείται να δώσει λύσεις και να άρει τα εμπόδια της ζωής, η Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ. στέλνει μήνυμα συμπαράστασης και ελπίδας, ενθαρρύνοντάς κάθε οικογένεια να αξιοποιήσει το δυναμικό της, να  διατηρήσει τη θεραπευτικότητά της και να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της ώστε να  αντιμετωπίσει τις συνθήκες της ζωής χωρίς αυτές να απειλήσουν τη συνοχή της… Γιατί μέσα σε μία οικογένεια αρχίζει και τελειώνει η αγάπη!
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.Δ12Α 1023686 ΕΞ 2014: 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ Α’ 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Τ.Κ. : 101 84 
Πληροφορίες : Κ. Παναγοπούλου 
Τηλέφωνο : 210 3375317, 318 
FAX : 210 3375001 
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. 


ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των μισθών, συντάξεων που 
χορηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρία, βάσει των διατάξεων του ν.4172/2013. 
ΣΧΕΤ: α) Το αριθ. πρωτ. 71/13.01.2014 έγγραφο της ΕΣΑΑ. 
 β) Το αριθ. πρωτ. 784/13.01.2014 έγγραφο του ΠΣΜεκΝ. 


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α
/23.07.2013) απαλλάσσονται
από το φόρο, μεταξύ άλλων κατηγοριών εισοδήματος από μισθωτή εργασία:
α) Η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της εργασίας τους,
β) Το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες,
γ) Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).
Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν, βάσει της παρ.1 του άρθρου 72 του ιδίου ως άνω νόμου, για
εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η  Ιανουαρίου 2014 και μετά.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν.4172/2013, ορίζεται ότι εισόδημα που
απαλλάσσεται από το φόρο δεν υπόκειται σε παρακράτηση.
3. Κατά συνέπεια, από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι, κατά την καταβολή
συντάξεων σε ανάπηρους πολέμου, σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου στρατιωτικούς γενικά (που έχουν υποστεί βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους), όπως επίσης και κατά την χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος, αλλά και των λοιπών προνοιακών επιδομάτων σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρία που τα δικαιούνται, δεν θα πρέπει να παρακρατείται φόρος εισοδήματος. Περαιτέρω, από τις οικείες διατάξεις προκύπτει ότι δεν υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος και κατά την καταβολή μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας σε πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, ανεξαρτήτως του είδους της αναπηρίας που παρουσιάζουν.
4. Διευκρινίζεται ότι προκειμένου για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των μισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), απαιτείται η προσκόμιση γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξη αναπηρίας του ενδιαφερόμενου.
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 01.09.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α) από τις υγειονομικές επιτροπές των Νομαρχιών, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής απαλλαγής επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εφόσον είχαν εκδοθεί σύμφωνα με όσα ίσχυαν στο σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά το χρόνο έκδοσής τους.
Εξάλλου, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δε διαθέτει απόφαση υγειονομικής επιτροπής
Νομαρχίας, ούτε γίνεται δεκτή η αίτησή του για εξέταση από τις επιτροπές του ΚΕ.Π.Α και εφόσον λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης επειδή παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, μπορεί, αντί των πιο πάνω αποφάσεων, να προσκομίσει βεβαίωση του εν λόγω ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι συνταξιοδοτήθηκε λόγω αναπηρίας με ποσοστό τουλάχιστον 80%, ως και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή. Επιπλέον, ο φορολογούμενος για την πιστοποίηση της ύπαρξης αναπηρίας μπορεί να προσκομίσει και γνωματεύσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3863/2010, οι εν λόγω Υγειονομικές Επιτροπές δεν έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την 01.09.2011. Επισημαίνεται ότι σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν δεκτές για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε’ της παρ.2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013, θα πρέπει να διαπιστώνεται και βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορά, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτουν και το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων. Σε περίπτωση που εκδίδονται ελλιπείς γνωματεύσεις, δεν θα γίνονται δεκτές για την αναγνώριση της υπόψη απαλλαγής.
Τα πιο πάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται στα αρμόδια πρόσωπα για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας των ενδιαφερομένων, με σκοπό την απόδειξη της ιδιότητας αυτών ως ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης απαλλαγής από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος στα καταβαλλόμενα ποσά μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας.


 Ακριβές αντίγραφο Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ


 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποδέκτες πίνακα Β’ (μόνο οι αριθμοί 1, 5 και 8 αυτού)
2. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Γενική Δ/νση Μισθών και Συντάξεων, Κάνιγγος 29, 10682, Αθήνα
3. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Αγ. Κωνσταντίνου 8, 102 41, Αθήνα
4. ΟΓΑ – Πατησίων 30 και Καποδιστρίου, 101 70, Αθήνα
5. ΟΑΕΕ, Ακαδημίας 22, 106 71, Αθήνα
6. ΕΤΑΑ, Μάρνη 22, 104 33, Αθήνα
7. ΤΑΥΤΕΚΩ, Πατησίων 54, 106 82, Αθήνα
8. ΝΑΤ, Εθνικής Αντίστασης 1, 185 31, Πειραιάς
9. Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, Σολωμού 60 και Πατησίων, 104 32, Αθήνα
10. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41, Ηλιούπολη
11. Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού, Ναυάρχου Βότση 21, 104 45, Κάτω Πατήσια


ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών
2. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (2)
3. Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) – Τμήμα Α’ (2) – Φάκ. Τεκμηρίωσης
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
5. Γραφείο κ. Δ/ντή Φορολογίας Εισοδήματος
Αθήνα, 20/11/2013
                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ 38

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  (Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 19.11.2013

Με αφορμή τη συζήτηση που είναι στη  επικαιρότητα για την υπαρ. Υ5α/Γ.Π.οικ.26159 /14-03-12 (ΦΕΚ Β1129/10-04-12) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται η συμμετοχή στη δαπάνη περίθαλψης των ενοίκων σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΜΨΚΑ), που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με την οποία πρέπει οι ένοικοι στις παραπάνω Μονάδες να συμμετέχουν στη δαπάνη  περίθαλψης τους με παρακράτηση ποσού από τη σύνταξη που λαμβάνουν από τον ασφαλιστικό τους φορέα και να αποδίδεται αυτό το ποσό στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που τους φιλοξενεί, η ΠΟΣΟΨΥ ως εκπρόσωπος ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των φροντιστών τους επιθυμεί να συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο φωτίζοντας και άλλες διαστάσεις του θέματος.
Πρώτα – πρώτα λοιπόν θέλουμε να τονίσουμε ότι οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας θα έπρεπε να είναι η τελευταία ομάδα από την οποία η Πολιτεία θα ζητούσε θυσίες, γιατί αφ’ ενός τα καλά χρόνια ο χώρος της ψυχικής υγείας ήταν ο φτωχός συγγενής της άσκησης πολιτικών υγείας και κοινωνικής πολιτικής, αφ’ ετέρου δε οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν δημιούργησαν αδιέξοδα αναπαράγοντας φαύλους κύκλους και δεν οδήγησαν στην ανεξαρτησία των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας ώστε πραγματικά να καταστεί εφικτή η αυτόνομη διαβίωση τους στην Κοινότητα. Παράλληλα ο πυλώνας φροντίδας τους, που είναι οι οικογένειες φροντιστές τους, όχι μόνο αφέθηκε αβοήθητος (π.χ. χωρίς Κέντρα Ημέρας, χωρίς απογευματινή λειτουργία των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, χωρίς προγράμματα αντιμετώπισης της επιβάρυνσης φροντιστών, χωρίς συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων κλπ), αλλά από πολλές πλευρές αναπτύχθηκε η μυθοπλασία ότι τάχα οι οικογένειες φροντιστές είναι είτε αδιάφορες είτε επιθυμούν να μετακυλήσουν στην υποχρέωση φροντίδας στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή ακόμα - ακόμα ότι εκμεταλλεύονται τη σύνταξη ή το επίδομα του ψυχικά ανάπηρου παιδιού τους.
Αναρωτήθηκε, άραγε κανείς, για τους χιλιάδες λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας που ζουν στην Κοινότητα και οι οποίοι δεν λαμβάνουν καμία σύνταξη ποιος σηκώνει το κόστος φροντίδας; Αναρωτήθηκε άραγε κανείς αν με τη συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών το οικογενειακό σύστημα του λήπτη υπηρεσιών ψυχικής υγείας μπορεί να αντέξει ή οδηγείται σε μεγαλύτερη κοινωνική εξαθλίωση; Αναρωτήθηκε άραγε κανείς ότι οι γενικεύσεις, καθώς κανείς δεν αμφισβητεί ότι πραγματικά υπάρχουν και λίγες οικογένειες που πιθανόν να «εκμεταλλεύτηκαν» τα παιδιά τους, αδικεί την πλειοψηφία, καθώς κατ’ αντιστοιχία θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι εφόσον υπάρχουν και επαγγελματίες ψυχικής υγείας που αποδείχτηκε δικαστικά ότι καταχράστηκαν τις συντάξεις των ασθενών είναι άραγε όλοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας καταχραστές;
Αυτά τα ερωτήματα τίθενται, γιατί κανείς δεν πρέπει να λησμονεί ότι πριν φτάσει ένας λήπτης υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη ΜΨΚΑ για όσο διάστημα η οικογένεια αντέχει και έχει σωματικά και ψυχικά αποθέματα τον κρατά στις τάξεις της και δεν επιβαρύνει το κοινωνικό σύνολο και στην καλύτερη  περίπτωση – που είναι η εξαίρεση – που ο λήπτης λαμβάνει αναπηρική σύνταξη συμμετέχει στα οικογενειακά έξοδα αναλαμβάνοντας το μερίδιο που του αναλογεί. Επομένως, ας μη μας προκαλεί κατάπληξη ένα μέρος των χρημάτων των λίγων ασθενών που λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη ή σύνταξη γήρατος να πηγαίνει για κάλυψη των βασικών αναγκών τους.
Από εκεί και πέρα τίθεται βεβαίως ζήτημα για το ύψος της παρακράτησης που θα αφήνει υπόλοιπο και θα επιτρέπει σε όλους να έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν ευκαιρίες ψυχαγωγίας στην Κοινότητα ή να συμμετάσχουν σε ομαδικές ή άλλες δραστηριότητες στην Κοινότητα. Πρέπει, λοιπόν, αν συμφωνήσουμε στην αρχή ότι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν προσωρινές θυσίες και από τους μη προνομιούχους Πολίτες, να ορίσουμε ένα κατώτατο εγγυημένο εισόδημα για τους δικαιούχους των συντάξεων πέραν των οποίων δεν επιτρέπεται καμία περικοπή, εισόδημα που θα του επιτρέπει να αντλεί ικανοποιήσεις από τη ζωή.
Ένα άλλο ερώτημα που πρέπει να τίθεται απ’ όλους μας όσοι ενδιαφερόμαστε για τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι ποιος ο βαθμός συμμετοχής των ίδιων των ληπτών στη διαχείριση των χρημάτων τους. Γνωρίζει κανείς άραγε πως αξιοποιούνται τα χρήματά τους και αν πραγματικά καταλήγουν σε μία ποιότητα ζωής; Γνωρίζουμε άραγε για το αν η καπνιστική συνήθεια, που αποτελεί  βασικό χαρακτηριστικό των ασυλικών ασθενών, περιορίστηκε μέσα από τρόπους δημιουργικής απασχόλησης και οργάνωσης του ελεύθερου χρόνου στις ΜΨΚΑ; Ιδιαίτερα για τους Ξενώνες δεν θα έπρεπε οι συνταξιούχοι ένοικοι να ωθούνται να βγουν στην Κοινότητα προκειμένου να απελευθερώσουν θέσεις για εκείνους που δεν έχουν κανένα εισόδημα ή για εκείνους που το οικογενειακό τους περιβάλλον είναι ανήμπορο ή ακόμα και ακατάλληλο για να τους φροντίσει;

Η φροντίδα σαφώς έχει και οικονομική διάσταση, αλλά δεν πρέπει να εξαντλείται η συζήτηση μόνο σε οικονομικούς όρους.

Εμείς ως ΠΟΣΟΨΥ λέμε ΝΑΙ υπό όρους στην αξιοποίηση των συντάξεων των ενοίκων των ΜΨΚΑ λαμβάνοντας υπόψη τις θυσίες συνολικά του ελληνικού λαού απαιτώντας όμως παράλληλα και δικαιότερη κατανομή των βαρών. Βασική επίσης προϋπόθεση αυτού του «ΝΑΙ» ότι οι πόροι που θα εξοικονομηθούν θα αξιοποιηθούν επ’ ωφελεία των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσα από μεταρρυθμίσεις στην οργανωτική δομή και τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ώστε πραγματικά να μπορούν κατά το δυνατόν να αυτοδιαχειρίζονται τα ζητήματά τους.
Αυτός ο δρόμος περνά από τη χειραφέτηση τους τόσο από τις οικογένειές τους όσο και από κάθε άλλον που θέλει να ενεργεί εξ ονόματος τους. Επομένως, ας δουλέψουμε όλοι προς την κατεύθυνση να δώσουμε «φωνή στη φωνή τους» και αυτό να γίνει κοινή συνισταμένη όλων μας.

Με Εκτίμηση


Η Πρόεδρος                                                                     Η Γεν. Γραμματέας

 
                                                     
Νομίδου Νίκη-Ελένη                                                        Τριανταφύλλου ΑγγελικήΑθήνα:  30.10.2013                                                                                  
                                                                                                   
                                                                                                     
Προς: κ.κ. Βουλευτές ΝΔ - ΠΑΣΟΚ
          
-ΚΟΙΝ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού της Χώρας κ. Αν. Σαμαρά
-Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Ευ. Βενιζέλου
-Γραφείο γ.γ. κοινοβουλευτικής ομάδας ΝΔ κ. Αθανάσιου Μπούρα
-Γραφείο γ.γ. κοινοβουλευτικής ομάδας ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτη Ρήγα
- Φορείς μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Θέμα: «Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά από τους βουλευτές που στηρίζουν κοινοβουλευτικά την Κυβέρνηση να μην αφήσουν να περάσουν μέτρα που θα στείλουν στον Καιάδα την αναπηρική οικογένεια»

Κύριες και κύριοι βουλευτές των κομμάτων που στηρίζετε κοινοβουλευτικά την Κυβέρνηση,

Είναι γνωστό σε εσάς ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει θέσει πάρα πολλές φορές, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στην Κυβέρνηση και σε όλη την πολιτική ηγεσία της χώρας τα ζητήματα που έχουν σχέση με την επιβίωση των ατόμων με αναπηρία, με την προστασία της αξιοπρέπειας τους, με την προστασία τους από την οριστική φτωχοποίηση. Υπό το βάρος της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, με την έλλειψη μέτρων προστασίας των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας, σας ενημερώνουμε  ότι προχωράμε στις 31 Οκτωβρίου σε Παν - Αναπηρικό Συλλαλητήριο στο υπουργείο Εργασίας, στις 11 το πρωί και αμέσως μετά πορεία στο υπουργείο Οικονομικών.

Δεν μπορούμε να αφεθούμε να οδηγηθούμε σε σύγχρονο κοινωνικό Καιάδα.

Ζητούμε από εσάς τους βουλευτές, που δίνετε την κοινοβουλευτική στήριξη στην Κυβέρνηση να παρέμβετε, μην αφήνοντας να περάσουν τα τελευταία μέτρα.

  • Δεν δεχόμαστε, και εσείς δεν πρέπει να δεχθείτε, να διακοπεί το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους με αναπηρία κάτω των 65 ετών από 1.1.2014!
  • Δεν δεχόμαστε, και εσείς δεν πρέπει να δεχθείτε να υπάρχει ανασφάλιστος με αναπηρία ή/ και χρόνια πάθηση, και κανένας ανασφάλιστος γονέας με ανήλικο παιδί ή που προστατεύει άτομο με νοητική αναπηρία, σύνδρομο down,  αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση κλπ. χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη!
  • Δεν δεχόμαστε, και εσείς δεν πρέπει να δεχθείτε να κόβετε η αναπηρική σύνταξη ή το επίδομα ή η ασφάλιση από άτομο με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, επειδή η Κυβέρνηση δεν μπορεί να οργανώσεις τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ να κάνουν γρήγορα τη δουλειά τους!
  • Δεν δεχόμαστε, και εσείς δεν πρέπει να δεχθείτε ότι θα παραμείνουν κουτσουρεμένες οι συντάξεις των ατόμων με αναπηρία, χρόνια πάθηση και μελών των οικογενειών τους του ιδιωτικού τομέα από τα ασφαλιστικά ταμεία του υπουργείου Εργασίας όπως και οι μισθοί των εργαζομένων με αναπηρία στο δημόσιο!
  • Δεν δεχόμαστε, και εσείς δεν πρέπει να δεχθείτε να περάσει ο νέος ΕΝΦΑ χωρίς καμία πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρία / χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους!
  • Δεν δεχόμαστε, και εσείς δεν πρέπει να δεχθείτε να υπάρξει η οποιαδήποτε περικοπή στα προνοιακά/ αναπηρικά κλπ. επιδόματα!

Κυρίες και κύριοι βουλευτές που στηρίζετε την Κυβέρνηση,

Για όλα τα παραπάνω ζητάμε να παρέμβετε στην Κυβέρνηση και να μην αφήσετε να περάσουν μέτρα που θα διαλύσουν την ελληνική αναπηρική οικογένεια. Η ανάπτυξη μια χώρας δεν μπορεί να ειδωθεί από τη μεριά στείρων αριθμητικών και οικονομικών στοιχείων, εάν δεν συνδυαστεί με πολιτικές που στο επίκεντρό τους θα έχουν τις ανάγκες εκείνων των πολιτών που ανήκουν στις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. υπό το βάρος της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, με την έλλειψη μέτρων προστασίας των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας, σας ενημερώνει και πάλι ότι θα προχωρήσει στις 31 Οκτωβρίου σε Παν - Αναπηρικό Συλλαλητήριο στο υπουργείο Εργασίας, στις 11 π.μ. και σε πορεία στο υπουργείο Οικονομικών αμέσως μετά.

Ζητάμε από το καθένα και την καθεμιά από εσάς, ατομικά ή συλλογικά να παρέμβετε και να στηρίξετε τα δίκαια αιτήματά μας.

Οι εκατοντάδες χιλιάδες ΑμεΑ χρόνια πάσχοντες και οι οικογένειές τους διεκδικούν από εσάς σαφή μέτρα και ξεκάθαρες πολιτικές προστασίας τους από την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα σήμερα.

Αναμένουμε τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                                           ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Πρόσκληση στο παναναπηρικό συλλαλητήριο της 31 Οκτώβρη 2013 στην Αθήνα
Το Δ.Σ.  της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία καταγγέλλει την συνεχιζόμενη αδιαφορία της κυβέρνησης για τα άτομα με αναπηρία που βιώνουν εντονότερα τις συνέπειες της κρίσης. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι την αξία ενός ισχυρού αναπηρικού κινήματος. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) είναι ήδη στις επάλξεις. Εμείς με τη σειρά μας οφείλουμε να την υποστηρίξουμε σθεναρά με την παρουσία μας στην αγωνιστική δράση.


Την πρόσκληση αυτή δεν πρέπει να την αρνηθεί κανείς καθόσον δεν περισσεύει κανένας μας. Μόνο εμείς γνωρίζουμε τις καθημερινές δυσκολίες και αντιξοότητες ακόμα και στα απλά καθημερινά ζητήματα. Δεν πρέπει να περιμένουμε από κάποιους άλλους να μας προστατέψουν. Εμείς οι ίδιοι και οι οικογένειές μας πρέπει να αγωνιστούμε για την προστασία των δικαιωμάτων μας, για το ατομικό και το οικογενειακό μας μέλλον, για την επιβίωσή μας.


Γι’ αυτό σας καλούμε να συμμετέχετε στο παναναπηρικό συλλαλητήριο της 31ης Οκτώβρη 2013 ώρα 11:00 π.μ. έξω από το Υπουργείο Εργασίας στην πλατεία Κλαύθμωνος στην Αθήνα. Σας καλούμε όλους να συμμετέχετε σε αυτόν τον αγώνα για την επιβίωση μας.  Από αυτόν τον αγώνα δε μπορεί και δεν πρέπει να λείψει κανείς.


Είναι ηθικό και εθνικό χρέος ΟΛΩΝ μας να αντισταθούμε και να διεκδικήσουμε μαχητικά το δίκιο μας!!!
Η ανταπόκριση των γονέων και των οικογενειών ΑμεΑ σε αυτό το κάλεσμα πρέπει και θα είναι μαζική!!!
Μαζικά, Ενωτικά, Δυναμικά υπερασπιζόμαστε το Δικαίωμα των παιδιών μας και των οικογενειών μας
στη ζωή με αξιοπρέπεια!!!


                                                                             
                                                           
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Στις ΗΠΑ ο Ι. Βαρδακαστάνης για την Υψηλού Επιπέδου Συνάντηση για την Αναπηρία και την Ανάπτυξη στον ΟΗΕ

Αναχωρεί σήμερα για τις ΗΠΑ ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Αναπηρίας (International Disability Alliance - IDA), ώστε να συμμετάσχει στη σπουδαιότερη διοργάνωση για την Αναπηρία της δεκαετίας: στην Υψηλού Επιπέδου Συνάντηση για την Αναπηρία και την Ανάπτυξη (High-Level Meeting on Disability and Development) που διοργανώνει ο ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στις 23 Σεπτεμβρίου, μία μέρα πριν την 68η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο κ. Βαρδακαστάνης θα είναι ομιλητής στην εναρκτήρια τελετή.

Ο κ. Βαρδακαστάνης εκτός της Συνάντησης θα πραγματοποιήσει επαφές και θα λάβει μέρος σε πολλές συναντήσεις. Το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου είναι ομιλητής στην «Οι προοπτικές των ΤΠΕ για ένα αναπτυξιακό πλαίσιο που θα ενσωματώνει τη διάσταση της Αναπηρίας», που διοργανώνεται από τον Εσωτερικό Μηχανισμό Υποστήριξης της Σύμβασης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ του ΟΗΕ (IASG), την IDA, την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunications Union), την Ευρυζωνική Επιτροπή για την Ψηφιακή Ανάπτυξη (Broadband Commission for Digital Development), την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για προσβάσιμες ΤΠΕ (G3ICT), την Microsoft, το ΊδρυμαTelecentre.org Foundation και την UNESCO.

Στην εναρκτήρια τελετή για τη Συνάντηση για την Αναπηρία και την Ανάπτυξη την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου ο κ. Βαρδακαστάνης θα είναι ομιλητής από κοινού με τον πρόεδρο της 68ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ  John W. Ashe, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν, και τον Πρέσβη Ειρήνης του ΟΗΕ Steve Wonder.

Την ίδια ημέρα θα μιλήσει στην εκδήλωση της UNICEF και των Αντιπροσωπειών Μεξικού και Αυστραλίας για τα παιδιά με αναπηρία (Disability in the Life Cycle - Investing in Children), και στην εκδήλωση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας των Φιλιππίνων και του ΠΟΥ για την Υποστηρικτική Τεχνολογία : «Assistive Technology Opens Doors». Παράλληλα, στη 1 το μεσημέρι θα συναντηθεί στον ΟΗΕ με τον αντιπρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών Ευ. Βενιζέλο. Τέλος, την ίδια ημέρα θα παρευρεθεί στην εκδήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Barack Obama για την υποστήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών «High Level Event on Supporting Civil Society».

Στις 24 Σεπτεμβρίου ο κ. Βαρδακαστάνης θα συναντηθεί με την υπουργό για την Οικογένεια και την Κοινωνική Πολιτική της Τουρκίας Fatma Şahin και το απόγευμα της ίδιας μέρας θα μιλήσει στην εκδήλωση «Towards an Inclusive Society for All» (Προς μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς) που διοργανώνουν από κοινού η IDA και η UNICEF.

Στις 25 Σεπτεμβρίου ο κ. Βαρδακαστάνης θα μιλήσει στην εκδήλωση «Συμπεριλαμβάνοντας τα άτομα με αναπηρία στην αναπτυξιακή ατζέντα», από την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Νορβηγίας, το IDDC (International Disability and Development Consortium) και την IDA.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. Βαρδακαστάνη στο κινητό τηλέφωνο 6937157193 ή με το Γραφείο Τύπου της ΕΣΑμεΑ στο τηλέφωνο 210.9949837 και στο pressofficer@esaea.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εμβρόντητη η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί τα τραγικά συμβάντα στο χώρο της ψυχικής υγείας που σχετίζονται με τον τραγικό χαμό δύο συμπολιτών μας με προβλήματα ψυχικής υγείας. Το πρώτο περιστατικό συνέβη στο Οικοτροφείο «ΑΘΗΝΑ» της ΠΕΨΑΕΕ στις 13/2/2013 και είχε ως συνέπεια το θάνατο ενός 56χρονου τροφίμου του οικοτροφείου και των  τραυματισμών άλλων τριών ατόμων. Στις 16 Φεβρουαρίου τα ξημερώματα στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης κάηκε καθηλωμένος 34χρονος ασθενής. Οι αρμόδιοι διερευνούν τα συμβάντα και διέταξαν τις σχετικές ΕΔΕ. Για τους ανθρώπους όμως ούτε κουβέντα …

Ποια είναι όμως η αλήθεια; Φταίει η αμέλεια; Φταίει η αδιαφορία; Φταίει η απουσία ελέγχου και αξιολόγησης που επιτρέπει την παραβίαση των δικαιωμάτων των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και των σχετικών κανόνων; Ποιοι είναι ένοχοι;

Όλα αυτά είναι ψευδοερωτήματα. Ηθικός αυτουργός αυτής της κατάστασης είναι η ανικανότητα όλων των πολιτικών ηγεσιών διαχρονικά να συγκροτήσουν μια ξεκάθαρη πολιτική για τη ψυχική υγεία με συγκεκριμένους στόχους και προτεραιότητες, καθώς και τα συμφέροντα που αναδείχτηκαν τόσο από δημόσιους φορείς όσο και από ιδιωτικούς Μη Κερδοσκοπικούς φορείς Ψυχικής Υγείας στο διαγκωνισμό απορρόφησης του πακτωλού των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι μόνοι που δεν ωφελήθηκαν απ’ όλα αυτά εκ του αποτελέσματος ήταν οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και οι οικογένειές τους, που στο όνομά τους χτίστηκαν καριέρες και περιουσίες. Ντροπή ! Ντροπή! Ντροπή!

Η ΠΟΣΟΨΥ και οι Σύλλογοι μέλη της εκφράζουν τα ειλικρινή και βαθιά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Δεν μπορούν  όμως να κρύψουν με και τα συναισθήματα αγανάκτησης και θυμού προς όλους τους εμπλεκομένους είτε σχετίζονται άμεσα είτε έμμεσα με τα γεγονότα αυτά, καθώς θύμα θα μπορούσε να ήταν ένα από τα παιδιά μας μια και εμείς εκπροσωπούμε τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τις οικογένειές τους. Η αγανάκτησή μας αφορά όλους εκείνους που με πράξεις ή με παραλείψεις τους οδήγησαν το χώρο της ψυχικής υγείας στο σημερινό κατάντημά του. Πολιτικοί, ψυχίατροι, λοιποί επαγγελματίες ψυχικής υγείας, πανεπιστημιακοί, όλοι αυτοί που αποτελούν το κράτος επιδόθηκαν στο «πάρτι» των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δίχως πραγματικό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που θα έπρεπε να ήταν οι τελικοί αποδέχτες και ωφελούμενοι των δράσεων. Πολιτικές χωρίς πυξίδα, απουσία προτεραιοτήτων, αδιαφάνεια και ωφελιμισμός πρυτάνευσαν όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσουμε σ’ αυτό το χάλι, αλλά ως εδώ…

Για δεκαετίες παρατηρούμε την καταπάτηση των δικαιωμάτων μας, την περιθωριοποίησή μας και τον εξευτελισμό μας λόγω του στίγματος και τα ευχολόγια δίκην καλών προθέσεων ότι τάχα υπάρχει πραγματικά ενδιαφέρον. Φτάνει η κοροϊδία και ο εμπαιγμός. Ζητούμε πλέον οι Σύλλογοι για τη Ψυχική Υγεία να έχουμε λόγο σ’ όλα τα επίπεδα για το που και πως κατευθύνονται οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι, γιατί τα δικά μας παιδιά καίγονται. Ζητούμε ισότιμο ρόλο με τους ειδικούς και τους συμβούλους που εκ του αποτελέσματος κατάφεραν το διασυρμό της χώρας διεθνώς. Ζητούμε Δημοκρατία και Διαφάνεια παντού.

Καλό σας ταξίδι φίλοι και είθε να είστε οι τελευταίοι …  

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος                                                                     Η Γεν. Γραμματέας

 

                                                   
Νομίδου Νίκη-Ελένη                                                       Τριανταφύλλου Αγγελική

ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ

  
Η Ύπατη Αρμοστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Νάβι Πιλάι δήλωσε για την 10ηΔεκεμβρίου – Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
Εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους τα τελευταία χρόνια σε διάφορες χώρες του κόσμου παίρνοντας θάρρος απ’αυτά που γίνονται αλλού, κάποιοι διεκδικώντας αστικά και πολιτικά δικαιώματα, άλλοι διεκδικώντας οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα.
Η φωνή τους δεν θέτει απλά το ζήτημα ανθρώπων που ζητούν ελευθερία έκφρασης και ελευθερία να λένε ό,τι σκέφτονται.
Οι άνθρωποι αυτοί ζητούν πολύ περισσότερα. Ζητούν να σταματήσουν οι κυβερνήσεις να αποφασίζουν τι είναι καλύτερο για τους λαούς τους χωρίς να τους συμβουλεύονται. Ζητούν να ασκήσουν το δικαίωμα της πλήρους συμμετοχής στις σημαντικές αποφάσεις και πολιτικές που επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Πολλοί άνθρωποι σε πολλές χώρες αναφέρουν ότι οι ηγέτες τους περιφρονούν και αγνοούν τις ανάγκες, τις φιλοδοξίες, τους φόβους και τις επιθυμίες των λαών τους.
Οι άνθρωποι αυτοί ζητούν στην πραγματικότητα αυτό που δικαιωματικά τους ανήκει μέσω τους διεθνούς δικαίου εδώ και 60 και πλέον χρόνια. Τα ανθρώπινα δικαιώματά τους που αναφέρονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και σε άλλες δεσμευτικές διεθνείς συνθήκες.
Κάθε πολίτης πρέπει να έχει το δικαίωμα και την ευκαιρία να συμμετέχει στα πολιτικά πράγματα είτε άμεσα είτε μέσω αιρετών εκπροσώπων. Κάθε άτομο πρέπει να έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης και το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι. Πρόκειται για δικαιώματα που περιλαμβάνονται στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο επικύρωσαν 167 χώρες και τα οποία αναφέρονται και σε άλλους νόμους και έγγραφα.
Πρόκειται για δικαιώματα που υποτίθεται ότι εφαρμόζονται σε όλους. Κανείς δεν πρέπει να αποκλείεται από αυτά λόγω φύλου, μειονότητας, θρησκείας, σεξουαλικών προτιμήσεων, αναπηρίας, πολιτικών πεποιθήσεων, εθνικής καταγωγής. Όλοι πρέπει να έχουμε μια φωνή που μετράει στις κοινωνίες μας. Όλοι πρέπει να συμμετέχουμε ελεύθερα, ενεργά και πλήρως στα οικονομικά και πολιτικά πράγματα του τόπου μας.
Δυστυχώς όμως, πολλοί άνθρωποι δεν συμμετέχουν !

Αντίθετα, αγνοούνται. Ή ακόμη χειρότερα, διώκονται και όσοι τους βοηθούν – οι προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – εκφοβίζονται, απειλούνται και διώκονται επίσης. Ορισμένες φορές με πιο ύπουλους τρόπους: απλά δεν τους δίνεται η ευκαιρία. Η ευκαιρία να υψώσουν τη φωνή τους ή να χρησιμοποιήσουν το μυαλό και το ταλέντο τους για να πετύχουν αυτό που είναι ικανοί να καταφέρουν: να ξεφύγουν από τη φτώχεια ή να αναλάβουν κάποιο υψηλό αξίωμα ή έστω και μια απλή θέση.

Εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν καν να ονειρευτούν ή να στοχεύσουν ψηλά παρά μόνο να ονειρευτούν πώς θα επιζήσουν μέχρι την επαύριο.
Αυτό μπορεί να οφείλεται επειδή δεν πήγαν σχολείο ή επειδή δεν έχουν φροντίδα υγείας, κατάλληλη στέγη, ανεπαρκή τροφή και κανένα από τα βασικά δικαιώματα και υπηρεσίες που θα τους έδιναν την ευκαιρία να χτίσουν ένα καλύτερο αύριο.

Ή επειδή αποκλείονται λόγω νόμων και πρακτικών που προωθούν τις διακρίσεις. Ή επειδή χωρίς να φταίνε είναι απάτριδες, πολίτες του πουθενά και κατά συνέπεια όχι μόνο δεν έχουν φωνή αλλά και δεν υφίστανται επισήμως.

Ή επειδή οι ηγέτες τους είναι τόσο αφοσιωμένοι στη διατήρηση ισχύος και πλούτου που απλά δεν νοιάζονται για το τι συμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων που κυβερνούν. Τους δίνουν ψίχουλα απλά για να σιωπούν και να μην διαμαρτύρονται. Κι αν επιμείνουν και υψώσουν τη φωνή τους, τους κλειδώνουν και τους κακομεταχειρίζονται ή βρίσκουν τρόπους να τους κάνουν να σιωπήσουν ή ακόμη και να εξαφανιστούν.

Τα τελευταία δύο χρόνια όμως άνθρωποι σε πολλές χώρες ύψωσαν το ανάστημά τους και είπαν ότι το  ‘’αρκετά’’ δεν είναι πλέον αρκετό. Σε πολλές χώρες συγκρούστηκαν με τους ηγέτες τους για τα θεμελιώδη αστικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά δικαιώματά τους.
Σε πολλές χώρες συνεχίζουμε να βλέπουμε ακραία παραδείγματα δικαιωμάτων που παραβιάζονται. Χιλιάδες ανδρών, γυναικών και παιδιών να βασανίζονται έως θανάτου. Να βιάζονται, να βομβαρδίζονται, να πυροβολούνται, να εκδιώκονται από τα σπίτια τους, να αποστερούνται τροφής και νερού και υγειονομικής περίθαλψης από τις ίδιες τις κυβερνήσεις τους ή από ένοπλες ομάδες, απλά και μόνο για να τους αποδυναμώσουν.
Σήμερα χαιρετίζω όλους όσουν υπέφεραν αναζητώντας τα δικαιώματά τους και όλους υποφέρουν είτε βρίσκονται στο Σαντιάγκο ή στο Κάιρο, στην Αθήνα ή στη Μόσχα, στη Νέα Υόρκη ή στο Ν.Δελχί και λένε ‘’Εχουμε κι εμείς φωνή, έχουμε δικαιώματα και θέλουμε να συμμετέχουμε στη λειτουργία των κοινωνιών και των οικονομιών μας.

Επειδή έτσι θα πρέπει να γίνεται.

Πανελλήνια Παν-αναπηρική Κινητοποίηση Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012, 11:00 το πρωί, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών (Σύνταγμα οδό Νίκης)


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ                                                                                                   Αθήνα: 22-11-2012
Πληροφορίες:  Χρ. Σαμαρά, Ε. Μπαρμπαλιά                                                                Αρ. Πρωτ: 3750
                     
                                           Προς: Φορείς – Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.
                                    & φορείς μέλη αυτών
                                  Δίκτυο Συντονισμού Αργώ  
                                    Ελληνική Αθλητική Ομοσπονδία ΑμεΑ
                                     Μέλη Ε.Γ. – Γ.Σ.- Ε.Ε. Ε.Σ.ΑμεΑ

                                                Πανελλήνια Παν-αναπηρική Κινητοποίηση
Τετάρτη  28 Νοεμβρίου  2012,  ώρα 11:00 το πρωί,
             έξω από το Υπουργείο Οικονομικών (Σύνταγμα οδό Νίκης)

Διεκδικούμε
 την επαναφορά όλων των προστατευτικών ρυθμίσεων των συντάξεων
που λαμβάνουν άτομα με αναπηρία και μέλη οικογενειών
 που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία
τη διατήρηση των δώρων εορτών, αδείας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
για όλες τις συντάξεις των ΑμεΑ και μελών οικογενειών βαριά αναπήρων
προστασία των φοροαπαλλαγών
για τα άτομα με αναπηρία, χρόνια πάθηση,
και οικογένειες βαριά αναπήρων
καμία απόλυση εργαζόμενου με αναπηρία
και μελών οικογενειών ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες
                                 
  Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η πρόσφατη πράξη νομοθετικού περιεχομένου μέσω της οποίας ακυρώθηκαν οι όποιες εξαιρέσεις προβλέπονταν στο μεσοπρόθεσμο του 2013-2016 για τα άτομα με αναπηρία από την επώδυνη και άδικη μείωση των συντάξεων και την κατάργηση των δώρων εορτών και αδείας προκάλεσε την έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτηση της Ε.Σ.ΑμεΑ. και σύσσωμου του αναπηρικού κινήματος.

Την ίδια ημέρα της δημοσίευσης αυτής της επαίσχυντης πράξης νομοθετικού περιεχομένου, με την οποία ακυρώνονταν ακόμα και αυτές οι ελλιπείς προστατευτικές ρυθμίσεις για τους συνταξιούχους με αναπηρία και μέλη των οικογενειών τους, η Ε.Σ.ΑμεΑ με επιστολή της χαρακτήρισε αυτή την ενέργεια, δικαίως, ως ¨κοινωνικό πραξικόπημα¨.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση η Εκτελεστική Γραμματεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. αποφάσισε να καλέσει όλα τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις, τα μέλη των οικογενειών τους και κάθε συμπολίτη μας που αφουγκράζεται τις αγωνίες μας σε Παν-αναπηρική, Πανελλήνια συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012, ώρα 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Οικονομικών (οδό Νίκης & Μητροπόλεως), για  να διεκδικήσουμε δυναμικά την προστασία των συντάξεων όλων των ατόμων με αναπηρία, την επαναφορά των ήδη μειωμένων δώρων εορτών, αδείας για όλους τους συνταξιούχους, την προστασία των φοροαπαλλαγών που ισχύουν με το παρόν φορολογικό σύστημα, την πλήρη προστασία όλων των εργαζομένων ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω από όποιο καθεστώς διαθεσιμότητας, εφεδρείας που οδηγεί σε απόλυση.

Τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τα μέλη των οικογενειών τους 28 Νοεμβρίου 2012, ώρα 11 έξω από το Υπουργείο Οικονομικών ενωμένοι, όλοι μαζί, διεκδικούμε:

Ø  την επαναφορά των προστατευτικών ρυθμίσεων από τις μειώσεις συντάξεων του μεσοπρόθεσμου, όπως αυτές προβλέπονται στο ν. 4024/2011 συμπληρωμένο με το άρθρο 25 του ν. 4038/2012 και το ν. 4051/2012 για τους συνταξιούχους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,
Ø  βελτίωση των διατάξεων του ν. 4024 και των συμπληρωματικών διατάξεων του (άρ.25 ν.4038/2012),
Ø  επαναφορά των δώρων εορτών και αδείας για όλους τους συνταξιούχους αναπηρίας/γήρατος ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και μελών οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
Ø  χορήγηση του ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους αναπηρίας χωρίς όριο ηλικίας,
Ø  επαναφορά της ρύθμισης του μεσοπρόθεσμού για τη διατήρηση του άρθρου 32 του ν. 3896/2012 ως έχει, δηλαδή διατήρηση του δώρου εορτών αδείας που αντιστοιχεί στο εξωϊδρυματικό επίδομα στο επίδομα απολύτου αναπηρίας και στο επίδομα ανικανότητας που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι του δημοσίου,
Ø  εξαίρεση εργαζομένων ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω & μελών οικογενειών βαριά ΑμεΑ στο στενό ευρύτερο δημόσιο τομέα ΔΕΚΟ, ΟΤΑ από τις μειώσεις που προβλέπονται στους μισθούς με τις διατάξεις του μεσοπρόθεσμου 2013-2016, 
Ø  πλήρη προστασία των φοροαπαλλαγών που ισχύουν έως σήμερα και πρόσθετη λήψη προστατευτικών φορολογικών μέτρων λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα επώδυνη οικονομική κατάσταση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους,
Ø  Καμία απόλυση εργαζόμενου ΑμεΑ γονέα, συζύγου κηδεμόνα ατόμου με βαριά αναπηρία μέσω της προστασίας όλων των εργαζομένων με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω από το καθεστώς διαθεσιμότητας, εφεδρείας του μεσοπρόθεσμου.


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε τέτοιες κρίσιμες περιόδους όπως η παρούσα η μαζικότητα των κινητοποιήσεων μας, και πάνω από όλα η ενότητα που διακρίνει το αναπηρικό κίνημα σε όλη τη διαδρομή του αποτελούν το θεμέλιο λίθο για να μην επιτρέψουμε το άνοιγμα του ¨Καιάδα¨.

Αυτό το κοινωνικό πραξικόπημα δεν θα περάσει.

Υπενθυμίζουμε το ραντεβού της Τρίτης 27 Νοεμβρίου 2012, ώρα 13, στα γραφεία της Ε.Σ.ΑμεΑ για να συντονίσουμε την παν-αναπηρική κινητοποίηση της 3ης Δεκεμβρίου. Είναι μία ημέρα πριν την κρίσιμη Κινητοποίηση έξω από το  Υπουργείο Οικονομικών στις 28 Νοεμβρίου 2012.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς                                                                        

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


                             Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                                                ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ


3η Δεκέμβρη –Εθνική Ημέρα ΑμεΑ Παν-αναπηρική Κινητοποίηση


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ                                                                                                   Αθήνα: 20-11-2012
Πληροφορίες:  Ε. Μπαρμπαλιά                                                                                Αρ. Πρωτ: 3717
                     
                         Προς: Φορείς – Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.
                                   &φορείς μέλη αυτών


            
3η Δεκέμβρη –Εθνική Ημέρα ΑμεΑ
Παν-αναπηρική Κινητοποίηση
3 Δεκέμβρη 2012, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10:00 το πρωί
έξω από το Υπουργείο Υγείας, Αριστοτέλους 17
για να διεκδικήσουμε τη διασφάλιση του δημόσιου συστήματος υγείας
την παροχή αποτελεσματικών ποιοτικών υπηρεσιών υγείας –  ψυχικής υγείας- αποκατάστασης
τη δωρεάν παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
                                                          
 Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τη φετινή 3η Δεκέμβρη του έτους 2012 τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους βρίσκονται όπως η πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας, εν μέσω καταιγιστικών οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων. Στη δίνη αυτής της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης, ζωτικοί τομείς για τα άτομα με αναπηρία χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους όπως η υγεία, η αποκατάσταση και η ψυχική υγεία έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα, επιφέροντας τραγικές συνέπειες στην υγεία και στην ποιότητα της καθημερινής ζωής των ατόμων με αναπηρία με χρόνιες παθήσεις και στις οικογένειές τους.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Την τελευταία διετία βιώνουμε τη δραστική περικοπή των δαπανών που κατευθύνονται στην υγεία, αποκατάσταση και ψυχική υγεία, με αποτέλεσμα τη συνεχή υποβάθμιση των  παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας-αποκατάστασης, την κατάρρευση της πολλά υποσχόμενης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και την συνεχή μείωση των κονδυλίων που κατευθύνονται στο χώρο της ψυχικής υγείας γεγονός που οδηγεί στην υποβάθμιση έως και το κλείσιμο των κέντρων ψυχικής υγείας, των κέντρων ημέρας, τη συνεχή υποχρηματοδότηση και παρεπόμενα υποβάθμιση του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού της χώρας του Ε.Ο.Π.ΥΥ, την περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών παροχών για κατηγορίες χρονίως πασχόντων, τη συμμετοχή των βαριά κινητικά αναπήρων στις δαπάνες για την αγορά θεραπευτικών ορθοπεδικών μέσων  κ.λπ.

Το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζουμε αποσπασματικές και ασυντόνιστες πολιτικές για τη μείωση της ομολογουμένως ανεξέλεγκτης φαρμακευτικής δαπάνης, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην έλλειψη σημαντικών φαρμακευτικών σκευασμάτων. Ήδη, με την ψήφιση του νέου πολυνόμου 4093/2012 αναμένεται η καταβολή πρόσθετης εισφοράς ποσού 25€ από τους ασφαλισμένους για την εισαγωγή τους στα δημόσια νοσοκομεία ή η καταβολή του ποσού 1€ για κάθε συνταγογράφηση υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ.λπ. Στον τομέα της αποκατάστασης, η ενσωμάτωση του ΕΚΑ (πρώην ΕΙΑΑ) στο Γενικό Νοσοκομείο ¨ΚΑΤ¨ σε συνδυασμό με τη έλλειψη πολιτικών για την ίδρυση σύγχρονου δικτύου αποκατάστασης στη χώρα,  σηματοδοτεί νέα υποβάθμιση των υπηρεσιών αποκατάστασης στη χώρα με ανυπολόγιστες συνέπειες στην ένταξη των ατόμων με βαριές κινητικές αναπηρίες στην κοινωνική ζωή. Η ενσωμάτωση των ΚΑΦΚΑ, άνευ σχεδιασμού, στα νοσοκομεία της χώρας, και η απαράδεκτη, άκριτη ένταξη των ΚΕΚΥΚΑμεΑ, τα οποία απαιτείται να επιστρέψουν στον τομέα της πρόνοιας όπου ανήκουν φύσει και θέση αποδιοργανώνουν πλήρως τον προνοιακό χάρτη.

Μπροστά σε αυτή την επώδυνη κατάσταση η Εκτελεστική Γραμματεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. τη φετινή 3η Δεκέμβρη 2012 – Εθνική Ημέρα ΑμεΑ αποφάσισε να αναδείξει τα ζωτικά θέματα υγείας – ψυχικής υγείας και αποκατάστασης και να διεκδικήσει τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας  & πρόνοιας –ψυχικής υγείας – αποκατάστασης, τη δωρεάν και πλήρη παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψη σε κάθε άτομο με αναπηρία και χρόνια πάθηση.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ., ανήμερα την 3η Δεκέμβρη 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 το πρωί,  καλεί όλους τους φορείς που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία χρόνια πάθηση και τις οικογένειές τους, τα ίδια τα άτομα με αναπηρία & χρόνια πάθηση, τα μέλη των οικογενειών τους κάθε εργαζόμενο σε υπηρεσίες παροχών υγείας-πρόνοιας-αποκατάστασης-ψυχικής υγείας και κάθε πολίτη ευαισθητοποιημένο στα θέματα που αφορούν την αναπηρία έξω από το Υπουργείο Υγείας, στην οδό Αριστοτέλους 17, για να διεκδικήσουμε τη διασφάλιση ενός δημοσίου συστήματος υγείας που θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ψυχικής υγείας και αποκατάστασης και θα εγγυάται την δωρεάν παροχή φαρμάκων θεραπευτικών μέσων-ορθωτικών μέσων και κάθε σύγχρονης θεραπείας. 

Στην περιφέρεια, την 3η Δεκέμβρη 2012, καλούμε κάθε σωματείο πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο, κάθε  Περιφερειακή και Κλαδική Ομοσπονδία να συντονιστούν, και μπροστά από υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου της επιλογής τους, οι οποίες σχεδιάζουν και εφαρμόζουν μέτρα για την υγεία & πρόνοια-αποκατάσταση – ψυχική υγεία να αναδείξουν τα σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζει η αναπηρική οικογένεια και να διεκδικήσουν τη λήψη δημόσιων μέτρων και πολιτικών για την υγεία, αποκατάσταση και ψυχική υγεία.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όσο πιο μαζική είναι η παρουσία μας και η φωνή μας στην Κεντρική κινητοποίηση της 3ης Δεκέμβρη 2012 και σε κάθε κινητοποίηση της Περιφέρειας τόσο πιο ηχηρό θα είναι το μήνυμα κοινωνικής διαμαρτυρίας που καλούμαστε να στείλουμε. Είναι αδήριτη η ανάγκη, να κατανοήσει το σύνολο της Πολιτείας και της Κοινωνίας ότι η διατήρηση του κοινωνικού κράτους δικαίου αποτελεί βασική και αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία της αναπηρίας.

Σας ενημερώνουμε ότι τις προσεχείς ημέρες θα διαμορφωθεί και θα σας αποσταλεί το συγκεκριμένο πλαίσιο των αιτημάτων αυτής της σημαντικής κινητοποίησης.

Με συναδελφικούς & αγωνιστικούς χαιρετισμούς                                                                         

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                           Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                                                ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Πίνακας Αποδεκτών
-ΠΟΕΔΗΝ, ΠΟΣΕΠΕΑ
-Δίκτυο Συντονιστικό ¨ΑΡΓΩ΄ (37 φορέων ψυχικής υγείας)
-Ελληνική Αθλητική Ομοσπονδία ΑμεΑ